Φόρος Εισοδήματος

January 29, 2019
Φόρος-Εισοδήματος-1280x854.jpg

Φόρος Εισοδήματος

Φυσικά πρόσωπα

Επιβολή φόρου

Άτομο που είναι φορολογικός κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας (της Δημοκρατίας), φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας.

Άτομο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές μόνο εντός της Δημοκρατίας.

Φορολογική κατοικία

Άτομο το οποίο παραμένει στη Δημοκρατία για περισσότερο από 183 ημέρες στο φορολογικό έτος θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, άτομο μπορεί να είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας έστω και αν παραμένει στη Δημοκρατία για λιγότερο από 183 ημέρες εάν τηρεί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου):

 1. δεν παραμένει σε οποιοδήποτε κράτος για περισσότερες από 183 ημέρες
 2. δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος
 3. παραμένει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες
 4. διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία είτε του ανήκει είτε το άτομο ενοικιάζει
 5. ασκεί επιχείρηση στη Δημοκρατία ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Eάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους τερματιστεί η άσκηση επιχείρησης/εργοδότησης ή η κατοχή αξιώματος, τότε το άτομο παύει να θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας για εκείνο το φορολογικό έτος.

Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παραμονής στη Δημοκρατία:

 • η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη Δημοκρατία
 • η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας
 • η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα στη Δημοκρατία και
 • η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας

Φορολογικοί συντελεστές

Φορολογητέο

Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής Ποσό

Φόρου

Συσσωρευμένος

Φόρος

%
0  –   19.500 0 0 0
19.501 –   28.000 20 1.700 1.700
28.001 –   36.300 25 2.075 3.775
36.301 –    60.000 30 7.110 10.885
60.001   και άνω 35    

 

Απαλλαγές

Τα πιο κάτω εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος:

Απαλλαγή
Μερίσματα Όλα
Τόκοι, εκτός από τόκους που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης ή  που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή  της επιχείρησης Όλοι
Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση  που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του  (σημείωση 1) Το μικρότερο του 20% της αμοιβής ή  €8.550
Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του, εφόσον η ετήσια αμοιβή του υπερβαίνει τις €100.000 (σημείωση 2) 50% της αμοιβής
Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, ή σε μόνιμη  εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας εργοδότη που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία νοουμένου ότι  η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα  φορολογικό έτος είναι πέραν των 90 ημερών Όλη
Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εκτός από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος και σχετικών παραγώγων  (σημείωση 3) Όλα
Κέρδη που προκύπτουν από διάθεση Τίτλων (σημείωση 4) Όλα
Όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από  Αναδιάρθρωση (σημείωση 10) Όλο
Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό  (με προϋποθέσεις) Όλα
Ενοίκια από διατηρητέα οικοδομή  (με προϋποθέσεις) Όλα
Οποιοδήποτε κατ’ αποκοπή καθοριζόμενο  ποσό το οποίο λαμβάνεται εφάπαξ σε μορφή  φιλοδωρήματος κατά την αφυπηρέτηση, μετατροπή  συντάξεως, φιλοδωρήματος λόγω θανάτου ή ως  εφάπαξ αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής  βλάβης Όλο
Ποσό που αντιπροσωπεύει αποπληρωμή από ασφάλεια ζωής ή από εγκεκριμένο  ταμείο προνοίας    Όλο

Εκπιπτόμενες δαπάνες

Έξοδα που έγιναν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος αφαιρούνται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Εκπίπτουν
Τόκοι για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Όλοι
Έξοδα για ενοικιαζόμενο κτίριο 20% των ενοικίων
Τόκοι για ενοικιαζόμενο κτίριο Όλοι
Συνδρομές σε συντεχνίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους Όλες
Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής (με προϋποθέσεις) Ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Όλες
Κέρδη που προκύπτουν από εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων (σελίδα 16) Μέχρι και 80%
Κέρδη που προκύπτουν από διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων (σελίδα 16) Μέχρι και όλο
Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες ‘Όλες
Επένδυση σε καινοτόμο μικρομεσαία επιχείρηση (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) Μέχρι και όλη

 

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν

Τα πιο κάτω δεν εκπίπτουν για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος:

Δεν εκπίπτουν
Έξοδα που δεν έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος Όλα
Έξοδα επιχειρηματικής  ψυχαγωγίας Πέραν του 1% των  ακαθάριστων εσόδων ή των €17.086 (οποιοδήποτε είναι μικρότερο
Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα
Τόκοι που αναλογούν ή λογίζονται ότι αναλογούν στο κόστος αγοράς ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι ή οποιουδήποτε άλλου  περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή σταματά να εφαρμόζεται μετά την πάροδο επτά ετών  από την ημερομηνία αγοράς του σχετικού  περιουσιακού στοιχείου. Όλοι
Δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που  προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς Όλες
Μισθοί που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο  Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε άλλα εγκεκριμένα ταμεία δεν καταβάλλονται  στο έτος στο οποίο οφείλονται

 

 

Όλοι
Δεν εκπίπτουν
Τόκοι για απόκτηση μετοχών εξ’ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας, δεν περιορίζονται νοουμένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία της άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που η εξαρτημένη εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι τόκοι που αντιστοιχούν στο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, δεν θα εκπίπτονται. Η πρόνοια αυτή ισχύει για την απόκτηση μετοχών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά

 

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω εισφορές (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων) καταβάλλονται πλήρως εντός δύο ετών από την τελευταία ημέρα που οφείλονται, τότε οι εισφορές και οι μισθοί θα εκπίπτουν το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται.

Δάνεια και αναλήψεις διευθυντών και μετόχων εταιρειών

Σε περίπτωση παραχώρησης δανείου ή χρηματικής διευκόλυνσης από εταιρεία, σε άτομα διευθυντές ή άτομα μετόχους της, στους συζύγους αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας, τότε θα λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος ίσο με 9% επί του υπολοίπου της οποιασδήποτε διευκόλυνσης. Το όφελος αυτό περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα του ατόμου. Το ποσό του φόρου που προκύπτει από το μηνιαίο όφελος, παρακρατείται από τις αποδοχές του ατόμου και καταβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας μηνιαία.

Εκπτώσεις ετήσιας φθοράς

Οι εκπτώσεις ετήσιας φθοράς που παραχωρούνται σε εταιρείες (σελίδες 14 και 15) παραχωρούνται και σε φυσικά πρόσωπα.

Ζημιές

 Μεταφορά ζημιών

Για φυσικά πρόσωπα με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €70.000 τα οποία έχουν υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών, η φορολογητέα ζημιά οποιουδήποτε φορολογικού έτους μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα πέντε έτη και να συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης επιχείρησης περιλαμβανομένου και συνεταιρισμού, μετατρέψει την επιχείρηση του σε εταιρεία, οποιεσδήποτε συσσωρευμένες φορολογητέες ζημιές του ιδιοκτήτη δύναται να μεταφερθούν στην εταιρεία.

Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό

Φορολογητέα ζημιά που προκύπτει από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό δύναται να συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν στη Δημοκρατία. Μελλοντικό κέρδος από τέτοια μόνιμη εγκατάσταση, θα φορολογείται μέχρι το ποσό των φορολογητέων ζημιών που έχουν προηγουμένως συμψηφιστεί.

 

Προσωπικές φορολογικές εκπτώσεις

Τα πιο κάτω εκπίπτουν για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος:

Έκπτωση
Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας, σύνταξης, Γενικό Σχέδιο Υγείας, σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία ως επίσης και ασφάλιστρα ζωής (σημείωση 11)

 

Περιορίζεται στο 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος όπως υπολογίζεται πριν την αφαίρεση της παρούσας έκπτωσης

 

Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό

Οποιοσδήποτε φόρος εξωτερικού που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη Δημοκρατία θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.

 

 

Φόρος Εισοδήματος

Eταιρείες

Επιβολή φόρου

Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας.

Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές μόνο εντός της Δημοκρατίας.

Φορολογική κατοικία

Εταιρεία φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας είναι εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκείται στη Δημοκρατία.

Συντελεστής εταιρικού φόρου

Εταιρικός φόρος                                                                                                                                                             12,5%

Απαλλαγές

Τα πιο κάτω εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο:

Απαλλαγή
Μερίσματα (σημείωση 5) Όλα
Τόκοι, εκτός από τόκους που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης  ή που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή  της επιχείρησης Όλοι
Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εκτός από συναλλαγματικές διαφορές  που προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος  και σχετικών παραγώγων (σημείωση 3) Όλα
Κέρδη που προκύπτουν από διάθεση Τίτλων (σημείωση 4) Όλα
Όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από Αναδιάρθρωση (σημείωση 10) Όλο
Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις) Όλα
Ενοίκια από διατηρητέα οικοδομή (με προϋποθέσεις) Όλα

 

 

 

Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Έξοδα που έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος αφαιρούνται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Εκπίπτουν
Τόκοι για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Όλοι
Νοητός τόκος επί νέων κεφαλαίων (σημείωση 6) Μέχρι 80% του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει  από περιουσιακά  στοιχεία τα οποία  χρηματοδοτήθηκαν από  τα νέα κεφάλαια
Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής (με προϋποθέσεις) Ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Όλες
Κέρδη που προκύπτουν από εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων (σελίδα 16) Μέχρι και 80%
Κέρδη που προκύπτουν από διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων (σελίδα 16) Μέχρι και όλο
Εισφορές εργοδότη σε εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργοδοτουμένων Όλες
Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες περιλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης οι οποίες διενεργούνται από μικρές και μεσαίες  καινοτόμες επιχειρήσεις Όλες

 

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν                                               

Τα πιο κάτω δεν εκπίπτουν για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος:

Δεν εκπίπτουν
Έξοδα που δεν έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση εισοδήματος Όλα
Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας Πέραν του 1% των ακαθάριστων εσόδων ή των €17.086 (οποιοδήποτε είναι μικρότερο)
Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα
Τόκοι που αναλογούν ή λογίζονται ότι αναλογούν Όλοι στο κόστος αγοράς ιδιωτικού μηχανοκίνητου  οχήματος ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι ή οποιουδήποτε  άλλου περιουσιακού στοιχείου που  δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή σταματά να εφαρμόζεται μετά  την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία αγοράς του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Τόκοι για απόκτηση μετοχών εξ’ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας δεν περιορίζονται, νοουμένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία της άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που η εξαρτημένη εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι τόκοι που αντιστοιχούν  στο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, δεν θα εκπίπτονται. Η πρόνοια αυτή ισχύει για την απόκτηση μετοχών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.
Δεν εκπίπτουν
Δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από             κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που  προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς Όλες
Μισθοί που παρέχονται εντός του φορολογικού  έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο  Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε  άλλα εγκεκριμένα ταμεία δεν καταβάλλονται  στο έτος στο οποίο οφείλονται.

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω εισφορές (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων) καταβάλλονται πλήρως εντός δύο ετών από την τελευταία ημέρα που οφείλονται, τότε οι εισφορές και οι μισθοί θα εκπίπτουν το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται.

Όλοι

 

Ζημιές

Μεταφορά ζημιών

Για εταιρείες οι οποίες έχουν υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών, η φορολογητέα ζημιά οποιουδήποτε φορολογικού έτους μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα πέντε έτη και να συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη.

Συμψηφισμός ζημιών

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών επιτρέπεται μεταξύ εταιρειών φορολογικών κατοίκων της Δημοκρατίας που είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος.

Δύο εταιρείες θεωρούνται ότι είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος αν:

 • η μια είναι κατά 75% εξαρτημένη της άλλης, ή
 • η κάθε μια ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτημένες τρίτης εταιρείας

Η παρεμβολή εταιρείας μη φορολογικού κάτοικου της Δημοκρατίας δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συμψηφισμού μεταξύ δυο εταιρειών φορολογικών κάτοικων της Δημοκρατίας νοουμένου ότι η παρεμβαλλόμενη εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με την οποία η Κύπρος έχει υπογράψει (διμερή ή πολυμερή) φορολογική σύμβαση ή σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών.

Εταιρεία μέλος συγκροτήματος που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να εκχωρήσει φορολογητέες ζημιές σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκχωρούσα εταιρεία έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς των φορολογητέων ζημιών στο κράτος της φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο κράτος μέλος όπου δυνατό να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία.

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών μεταξύ εταιρειών θα παραχωρείται στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Στην περίπτωση εταιρείας που ιδρύθηκε από τη μητρική της κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, θα θεωρείται ότι ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με τη μητρική της για ολόκληρο το υπό αναφορά φορολογικό έτος.

Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό

Φορολογητέα ζημιά που προκύπτει από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό δύναται να συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν στη Δημοκρατία. Μελλοντικό κέρδος από τέτοια μόνιμη εγκατάσταση, θα φορολογείται μέχρι το ποσό των φορολογητέων ζημιών που έχουν προηγουμένως συμψηφιστεί.

Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό

Οποιοσδήποτε φόρος εξωτερικού που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη Δημοκρατία, θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου στη Δημοκρατία ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.

 

 

Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας

Ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου και κλάδου ζωής φορολογούνται όπως και οι άλλες εταιρείες. Στην περίπτωση όμως που δεν προκύπτει φόρος ή ο πληρωτέος φόρος πάνω στο φορολογητέο εισόδημα κλάδου ζωής είναι λιγότερος από 1,5% του ακαθάριστου ποσού των ασφαλίστρων τότε η εταιρεία πληρώνει τη διαφορά υπό μορφή επιπρόσθετου φόρου.

Σύνταξη από την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό

Το εισόδημα ατόμου που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από σύνταξη για υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί εκτός της Δημοκρατίας φορολογείται με συντελεστή 5% στο ποσό που υπερβαίνει τις €3.420 ετησίως. Ο φορολογούμενος όμως έχει το δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί την σύνταξη με βάση τους κανονικούς φορολογικούς συντελεστές (σελίδα 3).

Σύνταξη χηρείας

Σύνταξη χηρείας που λαμβάνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και από άλλα εγκεκριμένα ταμεία συντάξεων φορολογείται με συντελεστή 20% στο ποσό που υπερβαίνει τις €19.500 ετησίως. Ο φορολογούμενος όμως έχει το δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί με βάση τους κανονικούς φορολογικούς συντελεστές (σελίδα 3).

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.

Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αποζημίωσης ή άλλου εισοδήματος που κτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας από πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία και δεν πηγάζει από μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή). Δικαιώματα που αποκτά συνδεδεμένη εταιρεία κράτους μέλους της ΕΕ απαλλάσσονται της φορολογίας (με προϋποθέσεις). Δικαιώματα που εκχωρούνται για χρήση εκτός της Δημοκρατίας δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

Μισθώματα ταινιών κ.α.

Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών στη Δημοκρατία το οποίο κτάται από πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (εκτός εάν η σχετική συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή). Μισθώματα που αποκτά συνδεδεμένη εταιρεία κράτους μέλους της ΕΕ απαλλάσσονται της φορολογίας (με προϋποθέσεις).

 

Κέρδη επαγγελματιών, καλλιτεχνών κ.ά.

Το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από την άσκηση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων, τα οποία δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες εισπράξεις οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ομίλου ή άλλης ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό, που προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία, υπόκειται σε παρακράτηση 10% (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή).

Εισόδημα από δραστηριότητες που σχετίζονται με φυσικούς πόρους

Το ακαθάριστο ποσό ή άλλο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, το οποίο δεν πηγάζει από μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, ως αντιπαροχή για υπηρεσίες που ασκούνται στη Δημοκρατία αναφορικά με την εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, του υπεδάφους ή των φυσικών πόρων, καθώς και την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στο έδαφος, στο βυθό της θάλασσας ή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 5% (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή).

Τεχνική βοήθεια

Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας, ως αντιπαροχή για τεχνική βοήθεια που παρέχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, υπόκειται σε παρακράτηση 10%. Τέτοιο εισόδημα δεν υπόκειται σε φόρο παρακράτησης εφόσον η τεχνική βοήθεια παρέχεται απο μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία.

Καταβολή του φόρου

Ο φόρος που παρακρατείται από πληρωμές, σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου που παρακρατείται μέσα στη χρονική περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω, καταβάλλεται πέραν του τόκου και χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλομένου φόρου.

 

 

 

 

Eκπτώσεις Ετήσιας Φθοράς

Οι εκπτώσεις ετήσιας φθοράς, υπολογίζονται πάνω στο κόστος αγοράς του στοιχείου πάγιου ενεργητικού που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση και αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα.

  Συντελεστής
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις
Ελκυστήρες, εκσκαφείς όλων των τύπων και μεγεθών, μπουλτόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών 25%
Αυτοκίνητα όλων των τύπων εκτός από ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν 20%
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) και λειτουργικά προγράμματα (operating software) 20%
Προγράμματα εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών (application software)
– μέχρι €1.709 100%
– πάνω από €1.709 33 1/3%
Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, κομπρεσόροι, μηχανήματα ψεκάσματος* 15%
Διατρήσεις, βιομηχανικά χαλιά, συσκευές βίντεο, τηλεοράσεις* 10%
Οποιαδήποτε άλλα μηχανήματα ή εγκαταστάσεις* 10%
Έπιπλα και σκεύη 10%
* Αν αγοράστηκαν μεταξύ 2012 – 2018 20%
Κτίρια
Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων 10%
Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων 33 1/3%
Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά** 4%
Εμπορικά 3%
** Βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αγοράστηκαν μεταξύ 2012 – 2018 7%
Πλοία
Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά 6%
Ιστιοφόρα σκάφη 4 1/2%
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων 12 1/2%
Μεταχειρισμένα σκάφη με ειδική συμφωνία
Καινούργια εμπορικά πλοία 8%
Καινούργια επιβατικά πλοία 6%
Μεταχειρισμένα εμπορικά και επιβατικά πλοία και επιπρόσθετες  κεφαλαιουχικές δαπάνες Υπόλοιπη ωφέλιμη οικονομική ζωή με βάση το πιστοποιητικό του νηογνώμονα

 

 

Eκπτώσεις Ετήσιας Φθοράς

  Συντελεστής
Εργαλεία
Γενικά όλα τα εργαλεία 33 1/3%
«Εξειδικευμένα» στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Τεθωρακισμένα οχήματα (τα οποία χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας) 20%
Μηχανοκίνητα κότερα (Motor yachts) 6%
Ανεμογεννήτριες (στο κόστος απόκτησης περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης μειωμένο  με οποιοδήποτε ποσό επιδότησης έχει ληφθεί) 10%
Φωτοβολταϊκά συστήματα (στο κόστος απόκτησης περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης μειωμένο  με οποιοδήποτε ποσό επιδότησης έχει ληφθεί) 10%
Καινούργια αεροπλάνα 8%
Καινούργια ελικόπτερα 8%
Εξειδικευμένα μηχανήματα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών  (π.χ. Locomotive engines, Ballast wagon,  container wagon και container sleeper wagon) 20%
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία με κάποιες εξαιρέσεις (σημείωση 12)

 

5%-100%

 

Κέρδη από Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Προηγούμενο καθεστώς φορολόγησης

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες του προηγούμενου καθεστώτος περιλαμβάνουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, στον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο και στον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και από το κέρδος πώλησης τους, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του καθαρού κέρδους.

Οποιοδήποτε κέρδος κεφαλαιουχικής φύσεως από την πώληση τέτοιου άυλου περιουσιακού στοιχείου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν επωφελήθηκε των διατάξεων του προηγούμενου καθεστώτος απαλλάσσεται από το φόρο.

 

Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή/και την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού, καθώς και την έκπτωση για ετήσια φθορά, που ισούται με το 20% της κεφαλαιουχικής δαπάνης για ανάπτυξη ή απόκτηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου.

Στις περιπτώσεις όπου δημιουργείται φορολογητέα ζημιά, μόνο το 20% της ζημιάς δύναται να συμψηφιστεί με άλλα κέρδη ή να μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται.

Οι πιο πάνω πρόνοιες δύνανται να εφαρμόζονται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021, σε άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενέπιπταν στο προηγούμενο καθεστώς πριν τις 2 Ιανουαρίου 2016, ή σε συγκεκριμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 2 Ιανουαρίου 2016 – 30 Ιουνίου 2016.

Νέο καθεστώς φορολόγησης

Οι πρόνοιες του νέου καθεστώτος ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2016.

Άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήθηκε, αναπτύχθηκε ή αξιοποιήθηκε από πρόσωπο στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης και το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εξαιρουμένης πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με προβολή (marketing) και το οποίο είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και συμπεριλαμβάνει άυλο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο υπάρχει μόνο οικονομική ιδιοκτησία εμπίπτει στις πρόνοιες του νέου καθεστώτος.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του κέρδους, το οποίο υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης του φορολογούμενου.

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη και απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται. Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών προκύψει ζημιά, το ποσό της εν λόγω ζημιάς που μπορεί να συμψηφιστεί ή/και να μεταφερθεί, περιορίζεται στο 20% της ζημιάς.

Το κόστος κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου εκπίπτει ως έκπτωση ετήσιας φθοράς (σελίδα 16 και σημείωση 12).

 

 

 

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα

Τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στην καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα είναι:

 • Εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας
 • Άτομα φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας με κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία (σημείωση 7)

Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα επιβάλλεται στις πιο κάτω πηγές εισοδημάτων με τους πιο κάτω συντελεστές:

Πηγή Συντελεστές
Μερίσματα 17%
Τόκοι 30%
Τόκοι από Κυβερνητικά Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως και από Κυβερνητικά  Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3%
Τόκοι που αποκτούν τα Ταμεία Προνοίας 3%
Τόκοι που αποκτά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3%
Ενοίκια μείον 25% 3%

 

Μερίσματα Απαλλάσσονται:

 • τα μερίσματα που λαμβάνει μια εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από άλλη εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μερισμάτων που καταβάλλονται έμμεσα μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω μερίσματα προέρχονται (βλέπε αντι-καταχρηστική πρόνοια της σημείωσης 8).
 • μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί έκτακτη εισφορά.
 • τα μερίσματα που λαμβάνει εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν:

(α)  η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες οι οποίες αποδίδουν επενδυτικό εισόδημα και

(β) ο αλλοδαπός φόρος πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία.

 

 

Τόκοι

Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκων που αποκτούν τα συλλογικά επενδυτικά σχέδια, δεν θεωρούνται τόκοι για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άμυνα.

Άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει τις €12.000 έχει δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσοστού που αντιστοιχεί στο 3%.

Λογιζόμενη διανομή κερδών

Εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει 70% των «κερδών» της, μετά τη μείωση τους από τον «εταιρικό φόρο», υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους από το οποίο τα κέρδη προέρχονται και επιβάλλεται έκτακτη εισφορά για την άμυνα νοουμένου ότι οι άμεσοι/έμμεσοι τελικοί μετόχοι της εταιρείας είναι φορολογικοί κάτοικοι στη Δημοκρατία με κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία.

Η λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται σε κέρδη που αναλογούν άμεσα ή έμμεσα σε μετόχους που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι στη Δημοκρατία ή που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλά δεν έχουν κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία.

Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού του λογιζόμενου μερίσματος, ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο. Ζημιές προηγούμενων ετών, συμψηφισμός ζημιών καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων που προέρχονται από την επανεκτίμηση κινητών και ακίνητων αξιών αγνοούνται.

Ο όρος «εταιρικός φόρος» περιλαμβάνει:

 • τον εταιρικό φόρο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει πρόστιμα επιπρόσθετου φόρου
 • την έκτακτη εισφορά για την άμυνα
 • το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και
 • οποιοδήποτε ποσό αλλοδαπού φόρου που δεν πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος ή και έναντι της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα για το έτος στο οποίο οφείλονται

 

 

 

 

Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανέμεται στη διάρκεια του έτους ή των δύο ετών που ακολουθούν το φορολογικό έτος στο οποίο τα κέρδη προέρχονται.

Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά τη λογιζόμενη διανομή, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Σε περίπτωση ατόμου μη φορολογικού κάτοικου στη Δημοκρατία ή ατόμου χωρίς κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν λογιζόμενη διανομή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται.

Άτομο το οποίο λογίζεται ότι λαμβάνει μερίσματα από συλλογικά επενδυτικά σχέδια υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό 3% στο ποσό του μερίσματος. Η λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται σε κέρδη που προκύπτουν είτε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης (σημείωση 10), με προϋποθέσεις, είτε στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης (σημείωση 13).

Διάθεση περιουσιακών στοιχείων προς μετόχους σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας

Στην περίπτωση εταιρείας που διαθέτει περιουσιακό στοιχείο σε άτομο μέτοχο της που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας με κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία ή σε συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας ή σύζυγο αυτού, χωρίς την καταβολή αντιπαροχής ή με αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, τότε θα λογίζεται ότι η εταιρεία διανέμει μέρισμα ίσο με την αγοραία αξία ή με τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής. Η πιο πάνω πρόνοια δεν εφαρμόζεται όταν η εν λόγω εταιρεία απέκτησε διά δωρεάς το περιουσιακό στοιχείο από άτομο μέτοχο της ή από συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας ή από σύζυγο αυτού.

Διάλυση εταιρείας

Το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογισθεί ότι έχουν διανεμηθεί θα λογίζονται ότι διανέμονται κατά τη διάλυση και θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά για την άμυνα.

Σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος από εταιρεία για εκούσια διάλυση ή εκκαθάριση της, θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της έγκρισης του ψηφίσματος δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος και καταβολής της έκτακτης εισφοράς σε σχέση με αυτή, αναφορικά με το λογιζόμενο μέρισμα επί των κερδών του φορολογικού έτους και των κερδών των αμέσως δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Οι πρόνοιες για λογιζόμενη διανομή, δεν εφαρμόζονται στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, όταν τα περιουσιακά της στοιχεία δεν επαρκούν για την εξόφληση των πιστωτών της και κανένα ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να καταβληθεί στους μετόχους της.

Σε οποιαδήποτε διανομή περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους εταιρείας στα πλαίσια της διάλυσης ή εκκαθάρισης της, λογίζεται ως μέρισμα η αγοραία αξία, μετά τη μείωση της με οποιοδήποτε τυχόν φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που πληρώθηκε και μετά την αφαίρεση του κόστους απόκτησης των στοιχείων αυτών από την εταιρεία.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών κατά τη διάρκεια εκούσιας διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, η λογιζόμενη διανομή μερίσματος επί των κερδών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ή την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν στους μετόχους. Η διάλυση συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ανοικτού ή κλειστού τύπου εμπίπτει στις πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής αλλά τα μη διανεμηθέντα κέρδη θα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά 3%.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς ή στις περιπτώσεις που οι μετόχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας ή δεν έχουν κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία.

Μείωση κεφαλαίου

Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε άτομο μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε από μέτοχο, λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα και θα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα [νοουμένου ότι ο τελικός μέτοχος είναι άτομο φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας με κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία].

Η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο δεν συνιστά μείωση κεφαλαίου και δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό

Οποιοσδήποτε φόρος εξωτερικού που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα το οποίο υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι της πληρωτέας έκτακτης εισφοράς για την άμυνα ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας.

 

 

Κέρδη απο Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Εξαιρούνται της φορολογίας με βάση τις πρόνοιες του Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου και υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας:

 • Τα εισοδήματα επιλέξιμου πλοιοκτήτη από την εκμετάλλευση επιλέξιμου Κυπριακού, κοινοτικού ή/και αλλοδαπού (υπό προϋποθέσεις) πλοίου σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα
 • Τα εισοδήματα επιλέξιμου ναυλωτή από την εκμετάλλευση επιλέξιμου Κυπριακού, κοινοτικού ή/και αλλοδαπού (υπό προϋποθέσεις) πλοίου σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα
 • Τα εισοδήματα επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμάτων ή/και τεχνικής διαχείρισης
 • Τα μερίσματα που πληρώνονται άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη που αναφέρονται πιο πάνω
 • Οι μισθοί ή άλλα οφέλη που πληρώνονται στους πλοιάρχους, αξιωματικούς και πληρώματα επιλέξιμου Κυπριακού πλοίου σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα Για τους σκοπούς του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου στην περίπτωση Κυπριακού πλοίου, ο όρος «πλοιοκτήτης» περιλαμβάνει και το ναυλωτή γυμνού πλοίου.

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται σε ποσοστό 20% σε:

 • κέρδη που προκύπτουν από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία
 • κέρδη που προκύπτουν από διάθεση μετοχών, σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία, και που δεν είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών
 • κέρδη που προκύπτουν από διάθεση μετοχών, σε εταιρείες που έμμεσα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία νοουμένου ότι τουλάχιστον το 50% της αγοραίας αξίας των μετοχών που πωλούνται προέρχεται από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία.

Κατά τον υπολογισμό του κέρδους, αφαιρούνται από το προϊόν πώλησης τα εξής:

 • η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 ή το κόστος αν η ημερομηνία απόκτησης είναι μεταγενέστερη, αναπροσαρμοσμένα λόγω πληθωρισμού
 • το κόστος προσθηκών μετά την 1η Ιανουαρίου 1980 ή την ημερομηνία απόκτησης, αναπροσαρμοσμένο λόγω πληθωρισμού
 • συγκεκριμένες δαπάνες που έγιναν για την κτήση του κέρδους.

Απαλλαγές

Οι πιο κάτω διαθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών:

 • μεταβίβαση λόγω θανάτου
 • δωρεές μεταξύ συζύγων, γονέων προς παιδιά και μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας
 • δωρεά προς εταιρεία της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη
 • δωρεά από οικογενειακή εταιρεία προς τους μετόχους της αν η εταιρεία είχε αποκτήσει το αντικείμενο της δωρεάς επίσης με δωρεά.

Σε περίπτωση όπου ο μέτοχος διαθέσει την ακίνητη ιδιοκτησία πριν από την παρέλευση 3 ετών από τη μεταβίβαση στο όνομά του, τότε οι εξαιρέσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν θα είναι διαθέσιμες

 • δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή στη Δημοκρατία
 • ανταλλαγή ή πώληση με βάση τους περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμους
 • ανταλλαγή νοουμένου ότι το κέρδος χρησιμοποιείται για απόκτηση νέας ιδιοκτησίας. Το κέρδος που προκύπτει κατά την ανταλλαγή μειώνει το κόστος της νέας ιδιοκτησίας και ο φόρος καταβάλλεται κατά την πώληση της
 • απαλλοτριώσεις
 • μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή μετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών
 • μεταβίβαση περιουσίας αγνοούμενου κατά τη διαχείριση αυτής
 • μεταβίβαση ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι και που ο γάμος τους έχει λυθεί με την έκδοση απόφασης διαζυγίου από αρμόδιο δικαστήριο, ή σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μεταξύ των ιδίων προσώπων για σκοπούς ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων βάσει του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου
 • κύρια κατοικία (υπό όρους, σημείωση 9)
 • μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω «Αναδιάρθρωσης» (σημείωση 10)

Εξαιρέσεις

Από τα κέρδη που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα αφαιρούνται τα πιο κάτω: € Για πώληση κύριας κατοικίας (υπό όρους)  85.430 Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό  25.629 Για άλλες πωλήσεις 17.086 Οι πιο πάνω εξαιρέσεις παραχωρούνται μόνο μια φορά.

Διοικητικά πρόστιμα

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €100 ή €200 ανάλογα της περίπτωσης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του φόρου καταβάλλεται πέραν του τόκου και χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλομένου φόρου.

Φόρος Κληρονομιάς

Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε σχέση με πρόσωπα που απεβίωσαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

Σύμφωνα με τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 2000, ο διαχειριστής της περιουσίας του αποθανόντος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού στον Έφορο Φορολογίας εντός 6 μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

 

Φόρος Ακίνητης Iδιοκτησίας

Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Αρχείων

Κάθε πρόσωπο (άτομο, εταιρεία ή συνεταιρισμός) που αποκτά εισόδημα από τις πιο κάτω πηγές:

 1. κέρδη ή οφέλη από επιχείρηση ή
 2. μερίσματα, τόκους ή προεξοφλήματα ή
 3. μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία ή
 4. αντιπαροχή για φήμη και πελατεία oφείλει όπως για κάθε φορολογικό έτος:
  • Εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις του, όπως καθορίζεται σε σχετικούς Κανονισμούς.
  • Η έκδοση των τιμολογίων της επιχείρησης πρέπει να γίνεται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή. Σε περίπτωση μη έκδοσης των τιμολογίων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 ανά μήνα για μη εκτέλεση καθήκοντος.
  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, με βάση τα οποία ετοιμάζει λογαριασμούς σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από αδειούχο πρόσωπο. Φυσικό πρόσωπο του οποίου ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000 εξαιρείται από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και αρχείων.
  • Ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία το αργότερο μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα που ακολουθεί το μήνα, εντός του οποίου γίνονται οι συναλλαγές της επιχείρησης του. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων και αρχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 ανά τρίμηνο για αμέλεια εκτέλεσης καθήκοντος.

Τα λογιστικά βιβλία και αρχεία πρέπει να διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών.

 

 

Συμβάσεις για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

 

Εισπράξεις στην Κύπρο

Ο πιο κάτω πίνακας και οι συνοδευτικές σημειώσεις παρουσιάζουν τα μέγιστα ποσοστά παρακράτησης φόρου από εισπράξεις φορολογικού κάτοικου Κύπρου από φορολογικό κάτοικο χώρας με την οποία η Κύπρος έχει υπογράψει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας.

 

Δικαιώματα Μερίσματα Τόκοι Εκμετάλλευσης
% % %
Άγιος Μαρίνος 0 0 0
Αίγυπτος 15 15 10
Αιθιοπία 5 5 5
Αρμενία 0 (32) 5 (33) 5
Αυστρία 10 0 0
Βέλγιο 10  (1) 10 (16) 0
Βουλγαρία 5  (19) 7  (25) 10 (20)
Γαλλία 10  (7) 10  (9) 0  (26)
Γερμανία 5  (2) 0 0
Γεωργία 0 0 0
Γκέρνσεϊ 0 0 0
Δανία 0  (34) 0 0
Ελβετία 0 (38) 0 0
Ελλάδα 25 10 0  (12)
Εσθονία 0 0 0
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 0 0
Ηνωμένο Βασίλειο 0 (24) 10 0  (26)
Η.Π.Α. 5 (5) 10  (10) 0
Θαϊλάνδη 10 15  (17) 5  (Ι8)
Ινδία 10 10   (8) 10
Ιράν 5 (19) 5 6
Ιρλανδία 0 0 0 (12)
Ισλανδία 5 (39) 0 5
Ισπανία 0  (35) 0 0
Ιταλία 15 10 0
Καναδάς 15 15  (8) 10  (11)
Κατάρ 0 0 5
Κίνα 10 10 10
Κιργιστάν (27) 0 0 0
Κουβέιτ 10 10  (8) 5  (14)
Λετονία 0  (42) 0  (42) 0  (43)
Λευκορωσία 5 (4) 5 5
Λίβανος 5 5  (16) 0
Λιθουανία 0 (40)

 

0 5
Δικαιώματα Μερίσματα Τόκοι Εκμετάλλευσης
% % %
Λουξεμβούργο (31) 0  (35) 0 0
Μάλτα 0 (22) 10 (8) 10
Μαυρίκιος 0 0 0
Μαυροβούνιο (28) 10 10 10
Μολδαβία 5  (19) 5 5
Μπαρμπάντος (31) 0 0 0
Μπαχρέιν 0 0 0
Νορβηγία 0 (3) 0 0
Νότιος Αφρική 10 (41) 0 0
Ουγγαρία 5 (1) 10  (8) 0
Ουζμπεκιστάν (27) 0 (21) 0 0
Ουκρανία 5  (21) 2 5  (15)
Πολωνία 0  (36) 5  (8) 5
Πορτογαλία 10 10 10
Ρουμανία 10 10  (8) 5  (14)
Ρωσία 5  (6) 0 0
Σαουδική Αραβία (31) 0  (44) 0 5  (45)
Σερβία (28) 10 10 10
Σεϋχέλλες 0 0 5
Σιγκαπούρη 0 10  (23) 10
Σλοβακία (29) 10 10  (8) 5  (14)
Σλοβενία 5 5 (33) 5
Σουηδία 5  (1) 10  (8) 0
Συρία 0  (1) 10  (8) 15  (13)
Ταζικιστάν (27) 0 0 0
Τζέρσεϊ 0 0 0
Τσεχία 0  (30) 0 10
Φινλανδία 5  (37) 0 0

 

Πληρωμές από την Κύπρο

Οι πληρωμές μερισμάτων και τόκων από φορολογικούς κατοίκους Κύπρου σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου, εξαιρούνται από οποιαδήποτε παρακράτηση φόρου στην Κύπρο σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. Δικαιώματα εκμετάλλευσης που πηγάζουν από πηγές εκτός της Δημοκρατίας και πληρώνονται στο εξωτερικό, επίσης δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε παρακράτηση.

 

 

 

 

Συνοδευτικές σημειώσεις

(1) 15% εάν εισπράττεται από εταιρεία που ελέγχει λιγότερο από 25% των δικαιωμάτων ψήφου.

(2) 5% στις περιπτώσεις όπου εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου. 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(3)  Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστο 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα. 15% σε όλες τις άλλες τις περιπτώσεις.

(4)  5% εάν το ποσό που έχει επενδυθεί από τον δικαιούχο υπερβαίνει τις €200.000 ανεξάρτητα από το ποσοστό επένδυσης. Ο συντελεστής 10% εφαρμόζεται εάν το μέρισμα πληρώνεται σε πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που το πληρώνει.  Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις ο συντελεστής είναι 15%.

(5)  5% εάν εισπράττεται από εταιρεία που ελέγχει τουλάχιστον 10% των δικαιωμάτων ψήφου. 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(6) 10% εάν εισπράττεται από εταιρεία που έχει επενδύσει λιγότερο από €100.000.

(7)  10% στις περιπτώσεις όπου εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου. 15% σε όλες τις άλλες τις περιπτώσεις.

(8)  Μηδέν εάν πληρώνεται στην κυβέρνηση.

(9) Μηδέν εάν πληρώνεται στην κυβέρνηση ή αναφορικά με την πώληση επί πιστώσει οποιουδήποτε βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή οποιουδήποτε εμπορεύματος από μια επιχείρηση σε άλλη ή σχετικά με οποιαδήποτε μορφή δανείου που δίδεται από τράπεζα ή είναι εγγυημένο από κυβέρνηση ή άλλο κυβερνητικό οργανισμό.

(10) Μηδέν εάν πληρώνεται στην κυβέρνηση, σε τράπεζα ή χρηματοοικονομικό οργανισμό ή αναφορικά με οφειλές από πώληση περιουσίας ή παροχή υπηρεσιών ή αναφορικά με υποχρεώσεις δανείων εγγυημένων ή ασφαλιζόμενων από την κυβέρνηση.

(11) Μηδέν για παραγωγή φιλολογικού, θεατρικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού έργου, εκτός ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση.

(12) 5% για δικαιώματα χρήσης κινηματογραφικών ταινιών, εκτός ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση.

(13) 10% για δικαιώματα λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών έργων, κινηματογραφικών ταινιών ή μαγνητοταινιών.

(14) Μηδέν για δικαιώματα φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας συμπεριλαμβανομένων και κινηματογραφικών ταινιών.

(15) 5% για δικαιώματα που αφορούν οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα επιστημονικής εργασίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, μυστικό τύπο, διαδικασία ή πληροφορία που αφορά βιομηχανική εμπορική ή επιστημονική εμπειρία. 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(16) Μηδέν εάν πληρώνεται στην κυβέρνηση, σε πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, στην εθνική τράπεζα ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα το κεφάλαιο του οποίου ανήκει εξολοκλήρου στο κράτος ή στις πολιτικές υποδιαιρέσεις ή τοπικές αρχές ή για τόκους από καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισμούς.

(17) 10% σε τόκους που εισπράττονται από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή που πληρώνονται σε σχέση με βιομηχανικό, εμπορικό ή επιστημονικό εξοπλισμό ή οποιαδήποτε πώληση εμπορευμάτων μεταξύ των δύο εταιρειών.

(18) 10% σε δικαιώματα χρήσης ή πληροφορίες που αφορούν βιομηχανικό, εμπορικό ή επιστημονικό εξοπλισμό. 15% για προνόμια ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σχέδια, πρότυπα, μυστικούς κώδικες ή διαδικασίες παραγωγής.

(19) 5% εάν ο δικαιούχος του μερίσματος είναι εταιρεία και κατέχει άμεσα τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει μέρισμα. 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(20) Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται όπου 25% ή περισσότερο από το κεφάλαιο της Κυπριακής εταιρείας ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε κάτοικο Βουλγαρίας που πληρώνει τα δικαιώματα και η Κυπριακή εταιρεία πληρώνει φόρο χαμηλότερο του κανονικού συντελεστή.

(21) 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 20% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα, ή έχει επενδύσει στην απόκτηση μετοχών ή παρόμοιων δικαιωμάτων της εταιρείας τουλάχιστον ποσό ισοδύναμο με €100.000. 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(22) Η σύμβαση προνοεί ότι ο φόρος στο μεικτό ποσό των μερισμάτων δεν θα υπερβαίνει το φόρο που υπέστησαν τα κέρδη από τα οποία τα μερίσματα πληρώθηκαν.

(23) 7% εάν πληρώνεται σε τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοοικονομικό οργανισμό. Μηδέν εάν πληρώνεται στην κυβέρνηση.

(24) Η σύμβαση προνοεί παρακράτηση 15% αλλά η τοπική νομοθεσία προνοεί για 0% παρακράτηση.

(25) Μηδέν εάν πληρώνεται στην ή είναι εγγυημένη από την κυβέρνηση, άλλο δημόσιο οργανισμό ή την Κεντρική Τράπεζα.

(26) 5% για δικαιώματα χρήσης κινηματογραφικών ταινιών, συμπεριλαμβανομένων και ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση.

(27) Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

(28) Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

(29) Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας.

(30) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα και το κεφάλαιο κατέχεται χωρίς διακοπή για περίοδο όχι μικρότερη του ενός έτους. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(31) Η σύμβαση έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγχειριδίου.

(32) 5% σε περίπτωση που ο δικαιούχος επένδυσε στο κεφάλαιο της εταιρείας λιγότερο από €150.000 κατά το έτος της επένδυσης.

(33) Μηδέν εάν πληρώνεται στην Κυβέρνηση ή σε τοπική αρχή ή στην Κεντρική Τράπεζα.

(34) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα, όπου το εν λόγω κεφάλαιο είναι στην κατοχή του για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών χωρίς διακοπή. Μηδέν εάν δικαιούχος είναι το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή η Κεντρική Τράπεζα του άλλου αυτού Κράτους, ή οποιαδήποτε εθνική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία (περιλαμβανομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) που ανήκει ή ελέγχεται από την Κυβέρνηση του άλλου αυτού Κράτους. Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι ταμείο συντάξεων ή άλλο παρόμοιο ίδρυμα που παρέχει σχέδια σύνταξης στα οποία μπορούν να συμμετέχουν άτομα για διασφάλιση ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση, όπου τέτοιο ταμείο ή άλλο παρόμοιο ίδρυμα εγκαθυδρίεται, αναγνωρίζεται για σκοπούς φορολογίας και ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους του άλλου αυτού Κράτους. 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(35) Μηδέν εάν το μέρισμα είναι από εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει τουλάχιστον το 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(36) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα για μια συνεχή περίοδο 24 μηνών. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(37) 5% εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα. 15% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

 

 

(38) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι:

(i)  εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται όλο ή εν μέρει σε μετοχές και που κατέχει άμεσα τουλάχιστο το 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα επί ένα συνεχές διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ή

(ii) συνταξιοδοτικό ταμείο ή άλλο παρόμοιο ίδρυμα που αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς, ή

(iii) η κυβέρνηση, πολιτική υποδιαίρεση, η τοπική αρχή ή η Κεντρική Τράπεζα ενός από τα δύο συμβαλλόμενα κράτη.

(39) 5% εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστο 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα. 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(40) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει άμεσα τουλάχιστο 10% του κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(41) 5% εάν το μέρισμα είναι από εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό) που κατέχει τουλάχιστον το 10% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(42) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό). 10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(43) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός από συνεταιρισμό). 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(44) Μηδέν εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία η οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα. 5% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(45) 5% σε δικαιώματα τα οποία καταβάλλονται για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. 8% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

 

Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Υποχρέωση Φορολογικό Έντυπο
Τέλος κάθε μήνα

 

Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα ΤΦ61

 

Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους τον προηγούμενο μήνα TΦ11

 

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια* που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα

 

* Όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, η κυβέρνηση ή οι αρχές τοπικής διοίκησης υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα.

ΤΦ601

 

31 Ιανουαρίου Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος για το 2015

 

ΤΦ623
31 Μαρτίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2016 από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ΤΦ1,ΤΦ4

 

30 Απριλίου Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το 2018 ΤΦ199

 

30 Ιουνίου Πληρωμή τελικού φόρου για το 2017 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα (εκτός από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις) TΦ158

 

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ΤΦ601

 

31 Ιουλίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2017 από μισθωτούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500 για το 2017 TΦ1

 

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2017 ΤΦ7

 

Υποβολή δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018 TΦ5,TΦ6

 

1 Aυγούστου Πληρωμή τελικού φόρου για το 2017 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ΤΦ158

 

31 Aυγούστου Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το 2018 TΦ199

 

30 Σεπτεμβρίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2017 από φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όταν το μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500 για το 2017

 

 

ΤΦ1

 

Ημερομηνία Υποχρέωση Φορολογικό Έντυπο
31 Δεκεμβρίου Υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (αν εφαρμόζεται) και πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018 ΤΦ5,ΤΦ6

 

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ΤΦ601
Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το 2018 TΦ199

 

 

Υποβολή δηλώσεων με ηλεκτρονικά μέσα

Κάθε πρόσωπο (άτομο ή εταιρεία) το οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση με βάση τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου οφείλει να την υποβάλει ηλεκτρονικά.

Διοικητικά πρόστιμα

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί καταβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €100 ή €200 ανάλογα της περίπτωσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του φόρου καταβάλλεται πέραν του τόκου και χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλομένου φόρου. Σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος παραμένει απλήρωτος 2 μήνες μετά την προθεσμία πληρωμής, καταβάλλεται επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλόμενου φόρου.

Δημόσιο επιτόκιο

Το ύψος του δημόσιου επιτοκίου καθορίζεται σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμα. Το ύψος του επιτοκίου για το έτος 2018 καθορίστηκε στο 3,5%.

Το ύψος του επιτοκίου για τα προηγούμενα έτη έχει ως ακολούθως:

Περίοδος Ύψος επιτοκίου
Mέχρι 31/12/2006 9%
1/1/2007 – 31/12/2009 8%
1/1/2010 – 31/12/2010 5,35%
1/1/2011 – 31/12/2012 5%
1/1/2013 – 31/12/2013 4,75%
1/1/2014 – 31/12/2014 4,5%
1/1/2015 – 31/12/2016 4%
1/1/2017 – 31/12/2017 3,5%

 

Επιβάλλεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Επιβάλλεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία, στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη μέλη και στις εισαγωγές αγαθών από Τρίτες χώρες.

Συντελεστές
Κανονικός 19%
Μειωμένος 9%
Μειωμένος 5%
Μηδενικός 0%

 

Κανονικός συντελεστής

Με κανονικό συντελεστή φορολογούνται όλες οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που δεν φορολογούνται με μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή και δεν εξαιρούνται της φορολογίας.

Μειωμένος συντελεστής 9%

Με μειωμένο συντελεστή 9% φορολογούνται:

 • Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών).
 • Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών.
 • Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία.
 • Θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους.

Μειωμένος συντελεστής 5%

Με μειωμένο συντελεστή 5% φορολογούνται:

 • Παραδόσεις τροφίμων.
 • Παραδόσεις παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιών και αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά (π.χ. take away, delivery).
 • Παραδόσεις φαρμάκων και εμβολίων για ιατρική και κτηνιατρική χρήση.
 • Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων.
 • Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.
 • Δικαιώματα εισόδου σε παραστάσεις θεάτρου, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, μουσεία κτλ.
 • Δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. • Υπηρεσίες κομμωτικής.
 • Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των τριών ετών μετά την πρώτη εγκατάσταση (ακολουθεί ανάλυση).
 • Δραστηριότητες επισιτισμού από σχολικές καντίνες. • Αγορά ή ανέγερση κατοικίας (με προϋποθέσεις, ακολουθεί ανάλυση)

Μηδενικός συντελεστής

Με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ φορολογούνται:

 • Οι εξαγωγές αγαθών.
 • Παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και μισθώσεις πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θάλασσας και εκτελούν μεταφορές επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή άλλη δραστηριότητα.
 • Παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και μισθώσεις αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο.
 • Υπηρεσίες για τις άμεσες ανάγκες των πλοίων και αεροπλάνων.
 • Μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή αντιστρόφως με πλοίο ή αεροσκάφος.
 • Παραδόσεις χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα κτλ.

Εξαιρέσεις Εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ:

 • Μισθώσεις ακίνητης περιουσίας η οποία χρησιμοποιείται για κατοικία (ακολουθεί ανάλυση).
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (κάποιες είναι φορολογητέες).
 • Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη.
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες.
 • Παραδόσεις κτιρίων για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση πολεοδομικής άδειας πριν την 1η Μαΐου 2004.
 • Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων κάτω από προϋποθέσεις.

Υποχρέωση για εγγραφή

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο να εγγραφεί αν:

(α)  στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, η αξία των φορολογητέων συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους 12 μήνες υπερβαίνει τις €15.600 ή

(β)  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αναμένεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών θα υπερβεί τις €15.600 στις επόμενες 30 μέρες

(γ)  είναι πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εντός EE, χωρίς όριο εγγραφής

(δ)  πραγματοποιεί αποκτήσεις αγαθών από άλλα KM της EE (για πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρούμενες συναλλαγές ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς), με όριο εγγραφής €10.250

(ε)    προσφέρει μηδενικού συντελεστή συναλλαγές

(στ)  απόκτησε λειτουργούσα επιχείρηση

(ζ)  πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση, με όριο εγγραφής €35.000

Δικαίωμα για εγγραφή αποκτούν

Πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός της Δημοκρατίας που θα ήταν φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στη Δημοκρατία, Συγκροτήματα Εταιρειών και Τμήματα Εταιρειών.

Φορολογική δήλωση και πληρωμή/επιστροφή φόρου

Κάθε εγγεγραμμένο στο μητρώο ΦΠΑ πρόσωπο έχει υποχρέωση μέχρι την 10η μέρα μετά το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τέλος της φορολογικής περιόδου να υποβάλει στον Έφορο ΦΠΑ τη φορολογική του δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο.

Από τις 2 Μαΐου 2017 όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα είναι υπόχρεα να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του συστήματος Taxisnet.

Αίτηση για επιστροφή φόρου γίνεται ηλεκτρονικά από τις 2 Μαΐου 2017 με τη συμπλήρωση της φόρμας 4Β μέσω του συστήματος Taxisnet.

Κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που αιτείται επιστροφή ΦΠΑ δικαιούται επιστροφή του ποσού ΦΠΑ με τόκο στην περίπτωση που η επιστροφή καθυστερήσει για περίοδο πέραν των τεσσάρων μηνών από την ημέρα υποβολής της απαίτησης.

Σε περίπτωση που διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τον Έφορο ΦΠΑ σε σχέση με την απαίτηση, η χρονική περίοδος των τεσσάρων μηνών παρατείνεται σε οκτώ μήνες.

Από το 2018 θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική πληρωμή επιστροφών ΦΠΑ μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Πληρωμές οφειλόμενου ΦΠΑ μπορούν να πραγματοποιηθούν στα ταμεία εμπορικών τραπεζών, μέσω εμβάσματος στην Κεντρική Τράπεζα καθώς και μέσω του συστήματος “Internet Banking” σε επιλεγμένα τραπεζικά ιδρύματα.

Διαχείριση ενδοκοινοτικού εμπορίου και ενδοκοινοτικών υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό εμπόριο, δηλαδή αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών καθώς και παροχή υπηρεσιών από / προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμπληρώνουν τα πιο κάτω έντυπα:

Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

 1. Intrastat – Αφίξεις Αγαθών
 2. Καταχώρηση στη δήλωση ΦΠΑ (σε συνολική βάση)

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

 1. Intrastat – Αποστολές Αγαθών
 2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Ενδοκοινοτικών Παροχών Υπηρεσιών (έντυπο VIES)
 3. Καταχώρηση στη δήλωση ΦΠΑ (σε συνολική βάση)

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων Ιntrastat

Οι δηλώσεις INTRASTAT υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας όχι αργότερα από τη δέκατη (10) μέρα που ακολουθεί το τέλος του μήνα, στον οποίο η δήλωση INTRASTAT αναφέρεται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο με την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές, του υποκειμένου στο φόρο προσώπου ξεπερνούν το όριο εγγραφής.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας VIES υποβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας όχι αργότερα από τη δέκατη πέμπτη (15) μέρα που ακολουθεί το τέλος του μήνα στον οποίο ο πίνακας αναφέρεται σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Πρόστιμα και τόκοι

Καθυστερημένη εγγραφή €85 για κάθε μήνα καθυστέρησης
Καθυστερημένη υποβολή φορολογικής δήλωσης €51 για κάθε δήλωση
Καθυστερημένη πληρωμή του φόρου 10% του οφειλόμενου ποσού συν τόκος
Καθυστερημένη ακύρωση εγγραφής €85 μια φορά μόνο
Καθυστερημένη υποβολή  δήλωσης Intrastat €15 για κάθε δήλωση
Καθυστερημένη υποβολή  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES €50 για κάθε πίνακα

 

Εφοριακό Συμβούλιο – Προσφυγή

Από τις 7 Ιουλίου 2017 η επιλογή για ενστάσεις από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα προς τον Υπουργό Οικονομικών έχει καταργηθεί και αντικαταστάθηκε με το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής προς το Εφοριακό Συμβούλιο.

Η προθεσμία για υποβολή προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο είναι εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο της σχετικής απόφασης ή πράξης του Εφόρου (μπορεί να παραταθεί αν ικανοποιηθεί το Εφοριακό Συμβούλιο).

Επιβολή ΦΠΑ 19% σε μισθώσεις ή/και ενοικιάσεις ακινήτων

Από τις 13 Νοεμβρίου 2017 επιβάλλεται ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή στις μισθώσεις ή/και ενοικιάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για σκοπούς άσκησης φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες έχουν ημερομηνία έναρξης κατά ή μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017.

Μισθώσεις κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες παραμένουν ως εξαιρούμενες συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ. Νοείται ότι, ο εκμισθωτής δύναται να επιλέξει να γνωστοποιήσει στον Έφορο Φορολογίας τη μη φορολόγηση της μίσθωσης ή/και ενοικίασης της ακίνητης ιδιοκτησίας με την υποβολή του Έντυπου ΤΦ1220, με βάση όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας.

Νοείται ότι, η αρχική επιλογή του εκμισθωτή για μη φορολόγηση της μίσθωσης ή/και ενοικίασης της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν δύναται να τύχει διαφοροποίησης από τον εκμισθωτή σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Επιβολή ΦΠΑ 19% σε παραδόσεις μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης

Από τις 2 Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή σε αγοραπωλησίες μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης. Συγκεκριμένα, ΦΠΑ επιβάλλεται σε μεταβίβαση της κατοχής, μεταβίβαση εξ’ αδιαίρετου ιδανικής μερίδας, μεταβίβαση κατοχής δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας πώλησης ή δυνάμει συμφωνίας η οποία ρητά προβλέπει ότι η κυριότητα θα μεταβιβαστεί σε μελλοντικό χρόνο, ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η οποία προορίζεται για την ανέγερση μίας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη περιλαμβάνει όλα τα μη οικοδομημένα τεμάχια γης που προορίζονται για την ανέγερση μίας ή περισσότερων κατασκευών. Στην πιο πάνω έννοια περιλαμβάνονται τα μη οικοδομημένα τεμάχια γης που είτε καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από υδατοπρομήθεια και τα οποία αφορούν οικόπεδα όλων των ειδών όπως παρατίθενται πιο κάτω:

 • Οικόπεδα υπό δημιουργία
 • Οικόπεδα υπό κατασκευή
 • Ολοκληρωμένα οικόπεδα
 • Οικόπεδα με πιστοποιητικό τελικής έγκρισης ή
 • Με τίτλο οικοπέδου

Στη μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη περιλαμβάνονται και άλλων ειδών οικόπεδα.

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας για χρήση ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής

Από τις 8 Ιουνίου 2012 επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από δικαιούχο πρόσωπο, (πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής, αφού εγκριθεί υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από το δικαιούχο πρόσωπο στο Τμήμα Φορολογίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατά το χρόνο της ανέγερσης της κατοικίας ή στην περίπτωση της παράδοσης πριν να περιέλθει η κατοικία στην κατοχή του δικαιούχου προσώπου.

Από τις 18 Νοεμβρίου 2016 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται για τα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού κατοικιών, όπως καθορίζεται με βάση το συντελεστή δόμησης (και όχι στα πρώτα 200 τ.μ. των κατοικιών συνολικού εμβαδού των 275 τ.μ. όπως ίσχυε μέχρι 17 Νοεμβρίου 2016).

Στην περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών το επιτρεπόμενο εμβαδόν αυξάνεται.

Με βάση τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας που έχουν ισχύ από 18 Νοεμβρίου 2016, πρόσωπο που άσκησε το δικαίωμα για απόκτηση κατοικίας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δικαιούται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα για σκοπούς απόκτησης άλλης κατοικίας πριν την πάροδο των 10 ετών, μόνο εάν έχει παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία ως χώρο διαμονής πριν την πάροδο των 10 ετών, έχει ειδοποιήσει σχετικά τον Έφορο και έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό του φόρου που έχει προκύψει από την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή και του κανονικού συντελεστή όπως αυτοί ίσχυαν κατά την παράδοση ή ανέγερση της κατοικίας.

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών

Η επιβολή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% εφαρμόζεται στην ανακαίνιση και επισκευή όλων των ιδιωτικών κατοικιών (και όχι μόνο του κύριου και μόνιμου χώρου που ίσχυε μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2015) που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και συνίσταται σε εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωματιστή και οικοδομικές εργασίες εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν πέραν του 50% της αξίας της παροχής της υπηρεσίας.

 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες Εισφορές

Συντελεστές εισφορών

Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα υπόλοιπα εγκεκριμένα ταμεία υπολογίζονται ως ποσοστό επί των ακαθάριστων (εβδομαδιαίων/μηνιαίων) αποδοχών του εργοδοτουμένου /αυτοεργοδοτουμένου.

Εργοδότη Εργοδοτούμενου Αυτοεργοδοτούμενου
% % %
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7,8 7,8 14,6
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 1,2
Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 0,5
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2,0

 

Όρια αποδοχών

Για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών (με εξαίρεση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής), οι ακαθάριστες αποδοχές των εργοδοτουμένων / αυτοεργοδουμένων, περιορίζονται ως ακολούθως:

Εργοδοτούμενοι Ανώτατο την εβδομάδα Ανώτατο το μήνα Ανώτατο το χρόνο
 
Εβδομαδιαίοι υπάλληλοι 1.046 54.392
Μηνιαίοι   υπάλληλοι 4.533 54.396

 

A/A Αυτοεργοδοτούμενοι (ανά επαγγελματική  κατηγορία) Κατώτατο την εβδομάδα Ανώτατο την εβδομάδα
1. Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας    (διπλωματούχοι)
α. για χρονική περίοδο    που δεν υπερβαίνει    τα δέκα (10) έτη 383,64 1.046
β. για χρονική περίοδο    που υπερβαίνει τα    δέκα (10) έτη 775,99 1.046
2. Λογιστές, Οικονομολόγοι,    Δικηγόροι και άλλοι     Ελεύθεροι Επαγγελματίες
α. για χρονική περίοδο   που δεν υπερβαίνει    τα δέκα(10) έτη 383,64 1.046
β. για χρονική περίοδο   που υπερβαίνει    τα δέκα (10) έτη 775,99 1.046
3. Διευθυντές (Επιχειρηματίες),   Κτηματομεσίτες,   Χονδρέμποροι 775,99 1.046
4. Καθηγητές/Δασκάλοι   (Πανεπιστημίου, Μέσης   Εκπαίδευσης, Δημοτικής   Εκπαίδευσης, Προσχολικής   Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι,   Ειδικοί Δάσκαλοι)
α. για χρονική περίοδο   που δεν υπερβαίνει    τα δέκα (10) έτη 374,92 1.046
β. για χρονική περίοδο   που υπερβαίνει    τα δέκα (10) έτη 749,83 1.046
A/A Αυτοεργοδοτούμενοι (ανά επαγγελματική  κατηγορία) Κατώτατο την εβδομάδα Ανώτατο την εβδομάδα
5. Οικοδόμοι και πρόσωπα   που ασκούν επάγγελμα   συναφές προς την   οικοδομική βιομηχανία 470,83 1.046
6. Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι,   Πτηνοτρόφοι, Αλιείς   και Ασχολούμενοι με   Παρόμοια Επαγγέλματα 261,57 1.046
7. Οδηγοί, Χειριστές   Εκσκαφέων και   Ασχολούμενοι με   Παρόμοια Επαγγέλματα 374,92 1.046
8. Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες   Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,   Χειριστές Μηχανημάτων όχι   συναφή με την Οικοδομική   Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο,   Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο   και παρόμοια υλικά 374,92 1.046
9. Γραφείς, Δακτυλογράφοι,   Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς 374,92 1.046
10. Τεχνίτες που δεν υπάγονται   σε άλλη επαγγελματική  κατηγορία 374,92 1.046
11. Καταστηματάρχες 357,48 1.046
12. Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές/  Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα,  Καπνό και Ασχολούμενοι   με Παρόμοια Επαγγέλματα 287,73 1.046
13. Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής   Σκυβάλων, Εργάτες Μεταλλείων /   Λατομείων / Ειδών από πέτρα,  Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες  κατασκευές, Εγκαταστάτες  ανυψωτικού εξοπλισμού και  Συρματόσχοινων και  Οδοκαθαριστές, Υπεύθυνοι για  παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές 261,57 1.046
14. Καθαριστές, Κλητήρες,  Φύλακες, Ιδιοκτήτες  Καθαριστηρίων 357,48 1.046
15. Σχεδιαστές, Χειριστές Ηλεκτρονικών   Υπολογιστών, Μηχανικοί Πλοίων,   Πράκτορες και παρόμοιοι,  Μουσικοί, Ταχυδακτυλουργοί 383,64 1.046
16. Πρόσωπα που δεν υπάγονται   σε άλλη επαγγελματική  κατηγορία 383,64 1.046

 

Προθεσμία καταβολής εισφορών από εργοδότες 

Οι εισφορές τις οποίες υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης, καταβάλλονται όχι αργότερα από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί το μήνα εισφορών για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές.

Προθεσμία καταβολής εισφορών από αυτοεργοδοτούμενους

Μήνες εισφορών Ημερομηνία
Ιανουάριος – Μάρτιος 10η ημέρα μετά το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τέλος της κάθε περιόδου
Απρίλιος – Ιούνιος
Ιούλιος – Σεπτέμβριος
Οκτώβριος – Δεκέμβριος

 

 

Πρόσθετο τέλος για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών

Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενος, ο οποίος παραλείπει να καταβάλει εισφορές εντός της προθεσμίας είναι υπόχρεος να καταβάλει πρόσθετο τέλος σε ποσοστό 3% του ποσού των οφειλόμενων εισφορών για καθυστέρηση μέχρι ένα μήνα και 3% για κάθε τέτοιο διάστημα περαιτέρω καθυστέρησης. Νοείται ότι, σε καμιά περίπτωση το ποσοστό πρόσθετου τέλους δεν μπορεί να υπερβεί το 27% του ποσού των καθυστερημένων εισφορών

 

Δικαιώματα Κτηματολογίου

Μεταβιβαστικά τέλη

Τα μεταβιβαστικά τέλη καταβάλλονται από τον αγοραστή στο Κτηματολόγιο σε μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας. Υπολογίζονται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιμάται από το Κτηματολόγιο, με βάση τα πιο κάτω ποσοστά.

Αξία Ποσοστό Δικαιώματα Συσσωρευμένα Δικαιώματα
%
0  – 85.000 3 2.550 2.550
85.000 – 170.000 5 4.250 6.800
170.000 και άνω 8

 

Τα πιο πάνω ποσοστά μειώνονται κατά 50% εκτός στην περίπτωση μεταβίβασης η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του Μέρους VI και του Μέρους  VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας δια δωρεάς, τα μεταβιβαστικά τέλη υπολογίζονται πάνω στην αξία του ακινήτου κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 όπως πιο κάτω:

 • από γονέα προς παιδιά – 0%
 • μεταξύ συζύγων – 0,1%
 • μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού – 0,1%

Απαλλαγές

Μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις εξαιρούνται από την καταβολή μεταβιβαστικών τελών:

 • αναδιοργανώσεις εταιρειών
 • αναδιαρθρώσεις (σημείωση 10)
 • στα πλαίσια πτώχευσης, εκκαθάρισης, διάθεσης ενυπόθηκων ακινήτων από το δανειστή
 • όπου επιβάλλεται ΦΠΑ

 

 

Χαρτόσημα

Έγγραφα τα οποία αφορούν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Δημοκρατία ή ζητήματα ή πράγματα τα οποία εκτελούνται ή γίνονται στη Δημοκρατία υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμων.

Είδος εγγράφου                                        Ποσό/Συντελεστής
• Εγγυητικές επιστολές €4
• Πιστωτικές επιστολές €2
• Αποδείξεις για ποσά από €4 €0,07
• Τελωνειακά έγγραφα €18/35
• Φορτωτικές €4
• Συναλλαγματικές (πληρωτέες εν όψη, σε πρώτη ζήτηση ή σε 3 μέρες από χρονολογία ή όψη) €1
• Ναυλωτικό έγγραφο €18
• Γενικά πληρεξούσια €6
• Ειδικά πληρεξούσια €2
• Πιστοποιημένα αντίγραφα συμβολαίων και εγγράφων €2
• Διαθήκες €18
• Έγγραφο διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντος €9
• Συμβάσεις με καθορισμένο ποσό
– Για ποσά €1 μέχρι €5.000 0‰
– Για ποσά €5.001 μέχρι €170.000 1,5‰
– Για ποσά που υπερβαίνουν τις €170.000 2‰
(Μέγιστο τέλος €20.000)
• Συμβάσεις  χωρίς καθορισμένο ποσό €35
• Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής  κατοικίας €80

 

Απαλλαγές

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου οποιαδήποτε έγγραφα αναφορικά με συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης εταιρειών ή αναδιάρθρωσης (σημείωση 10).

 

Τέλη και Δικαιώματα Εφόρου Εταιρειών

• Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης  δια μετοχών ή εγγυήσεως, η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο €105 συν 0,6% πάνω στο ονομαστικό  κεφάλαιο
• Εγγραφή εταιρείας, η οποία δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο €175
• Εγγραφή αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας €40 συν 0,6% πάνω στο επιπλέον ποσό  της αύξησης
• Καταχώρηση έκθεσης παραχώρησης μετοχών όπου η αξία των μετοχών  που παραχωρήθηκαν είναι πληρωτέα  σε χρήμα ή μη €20
• Αλλαγή ονόματος εταιρείας €40
• Μείωση κεφαλαίου εταιρείας €80
• Αίτηση για εγγραφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας €120
• Αίτηση για εγγραφή εμπορικής επωνυμίας €80
• Καταχώρηση Ετήσιας Έκθεσης €20
• Καταχώρηση Ετήσιας Έκθεσης που κατατίθεται εκπρόθεσμα €40
• Κοινοποίηση εγγεγραμμένης υποθήκης επί ακίνητης ιδιοκτησίας, εντός  της Κυπριακής Δημοκρατίας  ανεξάρτητα από το ποσό €20
• Εγγραφή επιβάρυνσης,  εκτός από την υποθήκη επί ακίνητης  ιδιοκτησίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας:
              – Επί του τύπου κοινοποίησης  της επιβάρυνσης €40
              – Επί του διά του εγγράφου επιβάρυνσης  διασφαλιζόμενου μέγιστου ποσού:
              –  Για ποσό μέχρι €17.086 €100
               –  Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις €17.086, αλλά δεν υπερβαίνει    τις €34.172 €200
              –  Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις €34.172, αλλά δεν υπερβαίνει  τις €85.430 €340
             –  Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις €85.430, αλλά δεν υπερβαίνει τις €170.860 €500
            – Για ποσό πέραν των €170.860 ή όπου δεν αναφέρεται ποσό €600

 

Ετήσιο τέλος εταιρείας

Όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες στο Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους ύψους €350.

Για συγκροτήματα εταιρειών το συνολικό ποσό που καταβάλλουν οι εταιρείες δεν μπορεί να ξεπερνά τις €20.000.

 • Το ετήσιο τέλος θα καταβάλλεται από το έτος εγγραφής μιας νέας εταιρείας
 • Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους
 • Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, εάν η καταβολή γίνει μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας επιβάλλεται 10% επιβάρυνση, ενώ αν η καταβολή γίνει μέσα σε πέντε μήνες η επιβάρυνση αυξάνεται στο 30%. Μη πληρωμή του ετήσιου τέλους δύναται να οδηγήσει σε αφαίρεση της εταιρείας από το μητρώο εγγραφής (κάτι που θα εμποδίζει την εταιρεία να καταχωρεί έγγραφα ή να ζητά πιστοποιητικά από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών). Η επαναφορά στο μητρώο εγγραφής θα μπορεί να γίνει εντός δύο ετών με την καταβολή τέλους €500 ετησίως, ενώ μετά την περίοδο δύο ετών το τέλος αυξάνεται στα €750 ετησίως.

 

Σημειώσεις

 1. Για εργοδότηση που αρχίζει κατά ή μετά το 2012, η περίοδος της φoροαπαλλαγής ισχύει για 5 έτη από το έτος που ακολουθεί το έτος έναρξης της εργοδότησης. Η φορο-απαλλαγή δύναται να διεκδικείται μέχρι και το 2020.
 2. Η περίοδος της φoροαπαλλαγής ισχύει για 10 έτη από το έτος έναρξης της εργοδότησης. Για εργοδότηση που αρχίζει κατά ή μετά το 2015, η φoροαπαλλαγή δεν θα επιτρέπεται σε άτομο το οποίο ήταν φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία για 3 (ή περισσότερα) από τα τελευταία 5 φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους έναρξης της εργοδότησης του καθώς και εάν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία το έτος πριν την έναρξη της εργοδότησης.
 3. Πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία συναλλάγματος, δύναται να επιλέξουν αμετάκλητα κατά πόσο να φορολογούνται μόνο τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές.
 4. Ο όρος «Τίτλοι» σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και δικαιώματα επ’ αυτών. Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε εγκυκλίους οι οποίες διευκρινίζουν τι περιλαμβάνεται στον όρο «Τίτλοι». Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εγκυκλίους ο όρος «Τίτλοι» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δικαιώματα προαίρεσης σε Τίτλους, ακάλυπτες θέσεις σε Τίτλους, προθεσμιακά συμβόλαια σε Τίτλους, συμβόλαια ανταλλαγής σε Τίτλους, αποδείξεις θεματοφύλακα σε Τίτλους (ADRS και GDRS), δικαιώματα απαίτησης σε σχέση με χρεόγραφα και ομολογίες (τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα πάνω σε τόκους των προϊόντων αυτών), συμμετοχές σε δείκτες αξιών μόνο στις περιπτώσεις που καταλήγουν σε Τίτλους, συμφωνίες επαναγοράς σε Τίτλους, μερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου.

Νοείται περαιτέρω ότι κέρδη από την εξαργύρωση μεριδίου ή συμμετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου συνιστά διάθεση Τίτλων.

 1. Η απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου τα μερίσματα που διανέμονται από μία εταιρεία σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο στη Δημοκρατία, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα. Μερίσματα στα οποία δεν εφαρμόζεται η απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο δεν θεωρούνται μερίσματα για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άμυνα.
 2. Εταιρείες μπορούν να διεκδικούν νοητή έκπτωση τόκου επί νέων κεφαλαίων τα οποία έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η νοητή έκπτωση τόκου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα νέα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της με το επιτόκιο αναφοράς. Το επιτόκιο αναφοράς ισούται με την απόδοση του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3% (με κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου της Δημοκρατίας της ίδιας ημέρας, αυξημένο κατά 3%). Ο σχετικός Νόμος προνοεί για συγκεκριμένες αντι-καταχρηστικές πρόνοιες.
 3. Άτομο θεωρείται ότι έχει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία εάν έχει κατοικία καταγωγής στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις) ή αν για τουλάχιστον 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν από το φορολογικό έτος, ήταν φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία.
 4. Σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε σε εταιρεία η οποία ανήκει έμμεσα σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους της Δημοκρατίας που έχουν την κατοικία (domicile) τους στη Δημοκρατία και κατά τη κρίση του Εφόρου, η παρεμβολή της εταιρείας αυτής ως μετόχου της εταιρείας που κατέβαλε το μέρισμα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την αποφυγή, τη μείωση ή την αναβολή της καταβολής της έκτακτης εισφοράς, ο Έφορος δύναται να θεωρήσει ότι το μέρισμα έχει καταβληθεί στο άτομο ή άτομα φορολογικούς κάτοικους της Δημοκρατίας που έχουν την κατοικία (domicile) τους στη Δημοκρατία τα οποία ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, και να απαιτήσει την καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα πάνω στα μερίσματα αυτά είτε από την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, είτε από το άτομο ή άτομα φορολογικούς κάτοικους της Δημοκρατίας που έχουν την κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία τα οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν αυτήν.
 5. Η απαλλαγή εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 με βάση τους πιο κάτω όρους:
 • η κύρια κατοικία, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη για σκοπούς ιδιοκατοίκησης
 • το ποσό διάθεσης δεν υπερβαίνει τις €350.000
 • η διάθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια: – συμβιβασμού ή σχεδίου διευθέτησης που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο ή από τον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή που ενεργεί σύμφωνα με Διάταγμα Πτώχευσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου – προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων – διατάγματος εκκαθάρισης εταιρείας – των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου
 1. «Αναδιάρθρωση» σημαίνει την άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένο στο Κτηματολόγιο, μεταξύ ενός ή περισσότερων δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων δανειστών, η οποία διενεργείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και αποσκοπεί στη μείωση ή εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που δόθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους δανειστές.
 2. Η έκπτωση για τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής περιορίζεται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού. Για ασφάλειες που ήταν σε ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 για τη ζωή της/του συζύγου για τις οποίες παραχωρείτο έκπτωση, θα εξακολουθήσει να παρέχεται η έκπτωση.

Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου ασφάλειας ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν σαν έκπτωση  ως ακολούθως: – ακύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30% – ακύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20%

 1. Το κόστος κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένης της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο προηγούμενο φορολογικό καθεστώς (σελίδα 16), εκπίπτει ως έκπτωση ετήσιας φθοράς κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές (με μέγιστη διάρκεια ζωής τα 20 χρόνια).
 2. Λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά την αναδιοργάνωση συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη που υπόκεινται στις πρόνοιες λογιζόμενης διανομής κατά το φορολογικό έτος στο οποίο επισυμβαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:
 • Μερική ή ολική αποξένωση από τη λήπτρια εταιρεία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου ενεργητικού από το οποίο προέκυψαν τέτοια λογιστικά κέρδη.
 • Άμεση ή έμμεση, μερική ή ολική αποξένωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, των μετοχών της λήπτριας εταιρείας από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία ή από άλλη εταιρεία οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την αναδιοργάνωση.
 • Μείωση του κεφαλαίου της λήπτριας ή οποιασδήποτε εταιρείας παρεμβάλλεται μεταξύ της μεταβιβάζουσας και της λήπτριας εταιρείας το οποίο εκδόθηκε κατά την αναδιοργάνωση.

Oι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται με την ίδια χρονολογική σειρά των γενόμενων αποξενώσεων στα λογιστικά κέρδη που εξαιρέθηκαν και τα οποία κατ’ αναλογίαν αφορούν την εν λόγω αποξένωση και συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη της εταιρείας από την οποία γίνεται η αποξένωση.